პროტონის შიგნით

 კოლაბორაცია HERA(ადრონულ-ელექტრონული ამაჩქარებელი რგოლი)-მ, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის ცენტრიდან DESY

ბნელი ბოზონი…

 ბნელი ბოზონი, ურთიერთქმედების გადამტანი ჰიპოთეტური ნაწილაკია, რომელიც ხილულსა და ჩვენთვის