ბნელი ბოზონი…

 ბნელი ბოზონი, ურთიერთქმედების გადამტანი ჰიპოთეტური ნაწილაკია, რომელიც ხილულსა და ჩვენთვის