მორზე

 შენიშვნა: მოთხრობაში მოყვანილი ფაქტები და მთავარი მოქმედი გმირები შეესაბამება ისტორიულ

პევატრონები

 კოსმოსური სხივები, დამუხტული ნაწილაკებია, ძირითადად, პროტონები და ჰელიუმის ბირთვები,