პროტონის შიგნით

 კოლაბორაცია HERA(ადრონულ-ელექტრონული ამაჩქარებელი რგოლი)-მ, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის ცენტრიდან DESY

პროტონის ზომამ ფიზიკოსები საგონებელში ჩააგდო

ფიზიკოსებმა პროტონის ზომა გადაამოწმეს, მიღებული შედეგი სხვა მეთოდებით მიღებული შედეგებისგან განსხვავებული აღმოჩნდა, განსხვავების მიზეზი აქამდე გაურკვეველი რჩება(Science; NatureNews).

კოლაიდერის მიერ შეგროვებული მონაცემების მხოლოდ ერთი პროცენტია გამოყენებადი

 დიდ ადრონულ კოლაიდერზე ჩატარებული ექსპერიმენტებით, მეცნიერებმა უამრავი აქამდე უცნობი სუბატომური