კვანტურ გადახლართულობაში არსებული ხარვეზი კვაზარის გამოსხივებამ გამოასწორა

 დაახლოებით 7 მილიარდი სინათლის წლით დაშორებული უკაშკაშესი კვაზარების გამოსხივების შესწავლამ, კვანტური